Меню сайту
Календар
«  Жовтень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

  Пояснювальна записка

    Якісний стрибок у розвитку нових технологій спричинив потребу суспільства у людях з нестандарнтним мисленням, готових вносити нове у всі сфери діяльності, здатних ставити та вирішувати нові завдання. На нашу думку, девізом розвитку освіти зокрема і суспільства загалом мають стати слова відомого психолога К.Роджерса: «Якщо у сучасному суспільстві не буде людей, які конструктивно реагуватимуть на найменші зміни у загальному розвитку, ми можемо загинути, і це буде та ціна, яку ми заплатимо за відсутність креативності». [4] Освітні заклади нового типу, гімназія зокрема, не може не враховувати запити суспільства у вихованні творчої, ініціативної, самодостатньої особистості, здатної до інновацій.

   Робота з обдарованими учнями – пріорітетний напрям діяльності Хмельницької гімназії №1 – освітнього закладу нового типу, у якому ми ставимо за мету створення такого освітнього простору, в якому б кожна дитина розкривала свій безмежний потенціал у всіх сферах життя.

Реалізація програми  призведе до появи системних новоутворень у роботі з обдарованими учнями через вдосконалення і розвиток основ освітнього простору гімназії.

Основою структури програми став досвід створення у гімназії програм щодо роботи з обдарованими на основі міської та обласної програми «Обдарованість» - програми на 2010-2013 роки «Обдарованість».

Програма «Нова формація» охоплює головні аспекти виховання та навчання обдарованих учнів в умовах гімназії, намічає перспективи, визначає пріоритети, включає конкретні заходи щодо досягнення поставлених завдань та цілей.

Програма передбачає здійснення інноваційних перетворень у розробці та введенню в дію діагностик обдарованості, нових технологій навчання та виховання, розвиток та вдосконалення існуючої системи роботи з обдарованими. Крім того виділено проблеми педагогів, які працюють з обдарованими, їх потреби у оволодінні методиками, діагностиками, технологіями тощо.

Програма націлена на вдосконалення освітнього простору гімназії, тобто покликана дати відповідь на  запитання «Які умови необхідно створити у закладі для комфортного навчання обдарованих учнів та їх вчителів-наставників?»

 

Сучасний стан проблеми розвитку обдарованості.

Психологічні підходи до розуміння поняття «обдарованість»  

    В Україні прийнято низку законів, програм, нормативних актів, орієнтованих на підтримку обдарованих дітей та молоді. Зростає кількість наукових досліджень, спрямованих на розуміння психологічних основ та структури обдарованості та інтелекту (Дж. Гілфорд, К.Перлет, П.Торранс, О.Антонова, О.Матюшкін), розробку психологічних концепцій інтелекту та творчості ( Г.Айзенк, Р.Стернберг, Д.Ушаков),  методи формування та розвитку інтелектуально-творчого потенціалу (Д.Богоявленська, В.Дружинін, О.Кульчицька, Ю.Гільбух).

Необхідно пам'ятати, що для обдарованих дітей характер­ні:

 • різнобічні інтереси і потреби в різноманітній інформації;
 • знання в різних сферах;
 • переважання завдань, що вимагають зосередженості та стій­кості уваги, а також припускають прояв розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, конкретизація тощо);
 • прагнення відкривати і досліджувати нове (наприклад, любов до за­вдань на кмітливість);
 • уміння тривалий час самостійно працювати;
 • багатий словниковий запас;
 • наявність терпіння, що виявляється в їхній діяльності;
 • підвищене почуття відповідальності;
 • висока працездатність і прагнення працювати якнайбільше (що ви­являється у вирішенні складних задач, написанні об'ємних творів тощо);
 • самостійне читання додаткової літератури з найрізноманітніших питань;
 • бажання брати участь у заходах, що підвищують інтерес до навчання (наприклад, олімпіади, вікторини, конкурси тощо).

Обдарованість, з точки зору біології, — це вияв ро­зумових, художніх, фізичних можливостей людини, які значно перевищують середній рівень. Народження обда­рованої дитини визначається спадковістю, а  розвиток — навчанням і вихованням. Обдарована людина має, як правило, особливу будову і функціональні особливості го­ловного мозку, а також окремих його аналізаторів.

Тривалий час явище обдарованості вивчали в рамках педагогіки. Згодом його дослідженням стали займатися психологи. І тільки в останні 50 років фун­даментальні наукові дослідження біологічних основ обдарованості людини стали предметом анатомії, фі­зіології, генетики та біохімії.

Обдарованість може проявлятися в різних ви­дах діяльності, її не можна визначити за якимось од­ним критерієм, оскільки вона виявляється в наборі взаємопов'язаних якостей. Так, в обдарованих людей добра пам'ять, увага, логічне або ж образне мислення.

Одним із компонентів креативності є дивергент­не — творче (Дж. Гілфорд), нешаблонне (Е. ле Боно) мислення.

За Дж. Гілфордом, дивергентне мислення харак­теризується такими особливостями:

легкість і продуктивність тобто наскільки швидко індивід може створювати певні продукти творчості: ідеї, думки, об'єкти тощо;

гнучкість здатність швидко переключатися з однієї проблеми на іншу або об'єднувати їх;

оригінальність своєрідність мислення, не­звичний підхід до проблеми, її нове розв'язання;

точність (відповідність) стрункість розу­мових операцій щодо тієї чи іншої проблеми, вибір рішення, адекватного поставленій меті.[10]

Для створення у школі комплексної системи роботи з обдарованими дітьми можна використовувати розроблену вітчизняними психологами класифікацію дитячої обдарованості, яка включає чотири основних види обдарованості:
1. Загальна обдарованість (торкається всіх боків психічного життя дитини);
2. Спеціальна обдарованість (проявляється в якій-небудь спеціальній діяльності);
3. Актуальна чи неприхована обдарованість (показники успішності, які є в наявності);
4. Потенційна чи прихована (показники можливої реалізації деяких здібностей при додержанні певних умов).


Спеціальна обдарованість в свою чергу має декілька характерних типів:
• академічна обдарованість;
• інтелектуальна обдарованість;
• соціальна обдарованість;
• спортивна та фізична обдарованість;
• творча обдарованість
• художня обдарованість.

Ця класифікація дозволяє побачити і розвинути спеціальну обдарованість в кожній дитині. Треба звернути увагу на той факт, що одна й та ж дитина може проявляти різні типи спеціальної обдарованості. Наприклад, академічну, спортивну і творчу обдарованості: однаково добре співає й танцює, навчається. Іншими словами, у даному випадку можна вести мову про так звану комплексну обдарованість. Однією з найскладніших задач, які постала перед нами в першу чергу, було виявлення критеріїв визначення обдарованості дітей.
Академічно обдарована дитина – успішно навчається у школі: відмінно справляється з навчальним матеріалом, має глибоку й стійку внутрішню мотивацію до пізнавальної діяльності.


-  на всіх етапах шкільного навчання (початкова, середня та старша ланки) відрізняє висока стійка мотивація до пізнання, старанність в опануванні усіх навчальних предметів, зібраність, висока самодисципліна та вимогливість до власних наукових досягнень;
-  виключна здатність до глибокого проникнення в усі навчальні дисципліни та рівно успішне й поглиблене вивчення всіх шкільних предметів;
- відмінні оцінки по всім навчальним предметам.
Інтелектуально обдарована дитина – завжди має високий показник спеціальних тестів, які виявляють рівень інтелекту.
- має високий коефіцієнт інтелекту;
-  проявляє виражену й різнобічну допитливість, часто з головою поринає в те чи інше заняття;

-  залюбки й легко навчається, відрізняється умінням добре висловлювати свої думки, демонструвати здібності до практичного застосування знань;

- має знання набагато глибші, ніж в однолітків;
- проявляє виключні здібності до розв'язання навчальних задач.
Соціально обдарована дитина – проявляє лідерські якості, здатна в спілкування з однолітками взяти на себе роль керівника, організатора.
- легко пристосовується до нових ситуацій;
- в оточенні сторонніх людей і в іншій нестандартній ситуації зберігає впевненість в собі;

- має тенденцію керувати іграми чи заняттями інших дітей;
- впевнено спілкується з іншими дітьми та дорослими;
- генерує ідеї і легко вирішує соціально-лідерські задачі;
- інші діти часто звертаються за порадами чи допомогою.
Спортивно та фізично обдарована дитина – має високий рівень фізичної підготовки, відрізняється добрим здоров’ям, активністю та витривалістю, перевиконує спортивні нормативи.- проявляє великий інтерес до діяльності, яка потребує тонкої та точної моторики;
- любить рух (біг, стрибки та ін.);

- тримає рівновагу при виконанні рухових вправ (на колоді, трампліні);
-  володіє виключною фізичною силою, демонструє добрий рівень розвитку основних рухових навичок (ходьба, біг, стрибки, вміння кидати й ловити предмети).
Творчо обдарована дитина – має яскраво виражені творчі здібності, засновані на сполученні високорозвиненого логічного і творчого мислення.
- надзвичайно допитлива, здатна з головою поринути в заняття, яке цікавить: танці, спів, сценічне мистецтво, конструювання та ін.;
- має високий енергетичний рівень (високу продуктивність чи інтерес до багатьох різних речей);

- часто робить все по-своєму, особливо в продуктивній діяльності;
- висловлює багато різних міркувань з приводу конкретної ситуації;
- здатна відтворювати оригінальні ідеї чи знаходити оригінальний результат.
Художньо обдарована дитина – має яскраво виражені художні здібності.
- винахідлива в образотворчому мистецтві, в іграх, в використанні матеріалів та ідей;
- здатна по-різному підійти до проблеми чи до використання матеріалів (гнучкість);
-  схильна до завершеності та точності в художньо-прикладних заняттях та іграх.

     Зупинимось на дослідженні підходів щодо розуміння та виявлення інтелектуальної обдарованості. Під нею розуміється такий стан індивідуальних психологічних ресурсів (в першу чергу, розумових), який забезпечує можливість творчої інтелектуальної діяльності людини, тобто діяльності, пов’язаної зі створенням суб’єктивно і об’єктивно нових ідей, використанням нових нестандартних підходів у розробці проблем, чутливістю до ключових, перспективних аспектів пошуку рішень в тій чи іншій предметній галузі, відкритістю до інновацій. 

    Цікавим є комплексне дослідження структури інтелектуальної обдарованості Дж.Рензуллі, який створив трьохкільцеву модель обдарованості. 1 коло – інтелектуальні здібності вище середнього рівня (загальні: вербальні, просторові, абстрактно-логічні та спеціальні: можливість засвоєння знань з певного предмета). 2 коло – креативність (гнучкість і оригінальність мислення, сприйнятливість до всього нового, готовність до ризику) . 3 коло – висока мотиваційна включеність у завдання (значний рівень інтересу, ентузіазму, наполегливості і терпіння, витривалість). Інтелектуальна обдарованість, кажучи умовно, - це місце перетину трьох кіл. ІО* - інтелектуальна обдарованість.

 
   

Ще одним прикладом комплексного підходу до питання критеріїв інтелектуальної обдарованості є теорія Р.Стенберга, на думку якого, особу можна кваліфікувати як обдаровану, якщо вона відповідає п’яти критеріям:

 1. Критерій переваги – суб’єкт має максимально високі показники успішності  виконання психологічних тестів порівняно з іншими випробуваними;
 2. Критерій рідкісності – суб’єкт показує високий рівень виконання у тому виді діяльності, який є нетиповим для цієї групи випробуваних;
 3. Критерій продуктивності – суб’єкт доводить, що він може виконувати реальні дії у тому чи іншому виді діяльності;
 4. Критерій демонстративності – суб’єкт повторює високі показники за результатами тестів у різних альтернативних ситуаціях;
 5. Критерій цінності – суб’єкт, що має високий показник виконання тесту, оцінюється з урахуванням значення даної психологічної якості у конкретному соціокультурному контексті.[8]

Аналіз стану системи роботи з обдарованими у гімназії  та її результативності

   За роки існування гімназії педагогічному колективу вдалось чітко сформулювати напрямки роботи з обдарованими учнями,  визначити чинники, які впливають на формування творчої особистості, окреслити рівні, моделі роботи гімназії з обдарованими  та здібними учнями. (Додатки) Гімназійна психологічна служба забезпечує поетапність процесу виявлення обдарованості, а відповідні тренінги дають можливість сформулювати критерії, за якими можна визначити обдарованість дитини. На основі Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2011-2015 роки, обласної програми була розроблена та реалізовувалась гімназійна програма «Обдарованість» на 2010-2013 рр. Щороку формується Банк даних обдарованих та талановитих дітей за номінаціями: художньо-естетична, психомоторна, інтелектуальна, практично-перетворювальна та комунікативно-організаторська .

    Основною формою підготовки обдарованих та здібних учнів є, звичайно, урок.  Педагоги гімназії успішно впроваджують в практику своєї роботи методики особистісно орієнтованих інноваційних технологій, розвивального навчання,  проектних технологій, навчання як дослідження та ін. Творчі групи гімназії працюють над удосконаленням методики підготовки та проведення нестандартних уроків з української мови, та літератури, методики проведення інтегрованих уроків з предметів суспільно-гуманітарного та гуманітарного циклів, використання тестових технологій на уроках з усіх навчальних дисциплін з метою якісної підготовки до ЗНО, створенням системи уроків відповідно до нового Державного стандарту.

Традиційно активно та результативно працює Школа олімпійського резерву.

      Особливої уваги заслуговує система наукової роботи гімназії. Пріоритетними принципами науково-дослідницької діяльності гімназії  є

 • Повага до інтелектуальної праці;
 • Стимулювання самостійної науково-дослідницької діяльності учнів та вчителів;
 • Залучення зацікавлених учнів до самостійної дослідницької, пошукової діяльності шляхом організації  їхньої  участі в олімпіадах різного рівня, конкурсах-захистах дослідницьких робіт МАН, обласних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах та конференціях («Кенгуру», «Левеня», «Колосок», «Гринвіч» , «Лелека» тощо)
 • Виховання нової генерації сучасної молоді, особистостей нової формації, здатних до ініціювання та здійснення інновацій.
 • до мети та змісту діяльності гімназії, з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу та широкого залучення гімназистів до науково-дослідницької, експериментальної та пошукової діяльності на базі гімназії створено наукове товариство «Еврика» - творче об’єднання учнів під керівництвом педагогів, яке забезпечує їх інтелектуальний і духовний розвиток, підготовку до активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню у майбутній професії. До складу наукового товариства входять гімназити слухачі, кандидати та дійсні члени МАН та їх керівники – вчителі гімназії та викладачі Хмельницького національного університету. Наукове товаристо має свій Статут, план роботи, структуру, керівництво.(Додатки)  Для навчання гімназистів основам дослідницької діяльності у закладі функціонує Школа юного науковця.

З метою пошуку обдарованих юних науковців, розвитку навичок дослідницької діяльності  у гімназії традиційно проводиться  конкурс рефератів серед учнів 7-8 класів. Гімназисти працюють над роботами у фізико-математичному, історико-географічному, філологічному,  хіміко-біологічному відділеннях.

Однією з форм підтримки авторитету наукової еліти гімназії є проведення Дня науки та культури, під час якого проходить нарогодження переможців та призерів олімпіад, конкурсів, МАН та їх наукових керівників. Уроки незвичайні, наповнені науковим підгрунтям із залученням батьків, науковців тощо. У цей день проходить фінальна гра «Що? Де? Коли?» між командами учнів та вчителів.

Крім того у гімназії діють різноманітні гуртки та факультативи наукового, спортивного, художнього спрямування.

 

Цілі та завдання програми

Стратегічна цільстворення та розвиток оптимальних умов для підтримки і розвитку обдарованих учнів, розвиток та вдосконалення системи заходів щодо роботи з обдарованими дітьми, формування освітнього простору, спрямованого на всебічний розвиток творчих особистостей.

Виховна цільвиховання особистості, яка володіє комунікативними навичками, високими адаптивними можливостями у поєднанні з високоморальними переконаннями та принципами.

Розвиваюча цільрозвиток здатності обдарованих учнів до включення у будь-яку духовно-практичну сферу діяльності залежно від реальної потреби особистості.

Завдання програми

 • Розвивати творчі здібності учнів;
 • Розвивати обдарованість гімназистів шляхом оптимального поєднання основної та позакласної (позашкільної) освіти;
 • Створювати умови для усвідомленого вибору напрямку та профілю освіти;
 • Забезпечувати якісну допрофільну освіту;
 • Стимулювати творчу діяльність педагогічного колективу і створювати умови для творчого самовираження педагогів;
 • Вдосконалювати здоров’язберігаючі та здоров’ярозвиваючі компоненти освітнього простору гімназії;
 • Підвищувати якість освіти шляхом гуманізації освіти та використання особистісно орієнтованих інноваційних технологій;
 • Створювати та розвивати матеріально та науково-методичну базу для роботи з обдарованими;
 • Організовувати спеціальну підготовку педагогічних кадрів щодо роботи з обдарованими;
 • Забезпечувати науково-методичну, соціально-психологічну підтримку обдарованих дітей.

 

Діагностика обдарованості та психолого-педагогічний супровід обдарованих

Створення системи психологічного супроводу зумовлене посиленням уваги до проблем особистос­ті, особливо обдарованої й талановитої, та потребою в такій системі навчально-виховного процесу, за якої учень як унікальна і неповторна особистість стає ак­тивним суб'єктом навчання й виховання.

Реалізовуючи систему, психологічна служ­ба школи впроваджує ефективні методики і техноло­гії виявлення, навчання та виховання дітей з високим рівнем здібностей, передбачає вдо­сконалення середовища, яке має забезпечити умови для розвитку творчого потенціалу і гармонійного розвитку особистості.

У роботі з виявлення і супроводу обдарованих дітей існує ряд специфічних труднощів наступного змісту:

 • обдарована дитини не завжди проявляє себе в творчому продукті;
 • обдарована дитина не завжди має потребу в розвитку своїх видатних здібностей;
 • сучасні методи індивідуальної і групової роботи часто не підходять для обдарованих дітей;
 • динаміка розвитку дитячої обдарованості нерівномірна: спостерігаються як яскраві «спалахи», так і несподівані «затухання»;
 • в обдарованих дітей спостерігаються досить специфічні кризи, пов’язані з «затуханням» обдарованості, знання специфіки яких необхідне педагогам для профілактики «зникнення» обдарованості.

Основні напрямки роботи психолога:

 • робота з обдарованими учнями;
 • робота з педагогами;
 • робота з батьками.


Робота з обдарованими учнями:

 • Проведення психологічної діагностики;
 • Створення в школі соціально-психологічних умов для прояву і розвитку обдарованості школярів;
 • Надання психологічної допомоги дітям у вирішенні виникаючих проблем;
 • Формування в шкільному співтоваристві певної психологічної установки у відношенні обдарованості: обдарованість – це унікальний цілісний стан особистості дитини, це велика індивідуальна і соціальна цінність, вона має потребу у виявленні і підтримці.
  Робота з педагогами:
 • Надання психологічної допомоги педагогам у вирішенні виникаючих у них проблем;
 •  Психолого-педагогічна освіта педагогів, з метою розширення їхніх уявлень про природу і прояв обдарованості, особливості навчання і виховання обдарованих дітей тощо;
 • Надання рекомендацій щодо виховання і навчання обдарованих дітей, складання індивідуальних програм.
 • Допомога в формуванні в освітній установі певного соціально-психологічного клімату, який побудований на взаємній повазі, співробітництві педагогічного й учнівського колективу, ціннісному відношенні обдарованості одних і співробітництві інших, творчому, новаторському підході до навчально-виховного процесу.
  Робота з батьками:
 •  Просвітницька, консультативна робота з прийняття дорослими обдарованості дитини, особливостей її поводження, світорозуміння, інтересів і схильностей;
 • Консультативна, методична робота з дорослими, спрямована на організацію соціального життя обдарованої дитини, уявлень про світ, що лежить за межами його власних пізнавальних чи інших інтересів;
 • Психолого-педагогічна освіта батьків, з метою розширення їхніх уявлень про природу і прояв обдарованості, особливості навчання і виховання обдарованих дітей тощо.

 

Одним із способів системного та всебічного спостереження за розвитком обдарованої дитини є запровадження індивідуальних карток гімназиста або електронних портфоліо. Це особиста картка розвитку інтелектуальних та творчих здібностей гімназиста, яка включає такі положення, як: загальні відомості про дитину (ПІП, дата народження, домашня адреса, навчально-виховний заклад, який відвідував до вступу до гімназії тощо); дані про сім’ю; результати конкурсних іспитів; сформовані інтереси та спеціальні здібності дитини (академічна сфера – лінгвістичні, літературні, суспільні, природничі, економічні, математичні; сфера руху та художньої діяльності – образотворчі, вокальні, музичні, хореографічні, акторські, спортивні); особливості психологічної адаптації до навчальної діяльності у гімназії (рівні: повний, виражений, помірний, початковий, відсутність адаптації); особливості психологічної адаптації до класного колективу (рівні: лідер, популярний, мало популярний, ізольований).

 

Робота з кадрами

  Без талановитих, високоосвічених, високоморальних та творчо працюючих вчителів неможливо реалізувати систему роботи з обдарованими та здібними учнями.

  Ефективність підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями можна оцінювати за такими критеріями:

 • професійна свідомість, наявність об’єктивної самооцінки, виявлення зацікавленості в успішній співпраці з обдарованою дитиною;
 • наявність теоретичних та методологічних знань про завдання, зміст, форми і методи роботи з обдарованою дитиною;
 • методичні знання, що включають знання методів діагностики здібностей, рівня і проявів обдарованості;
 • вміння використовувати методи діагностики типів обдарованості, особливих якостей обдарованих індивідів;
 • вміння встановлювати контакт та підтримувати продуктивне спілкування з обдарованими вихованцями.

Головне завдання адміністрації закладу – створити умови для творчої самореалізації вчителя, організовувати семінари, тренінги, практичні заняття, спрямовані на підготовку педагога до роботи з обдарованими особистостями.

 Значна частина педагогів вказують на необхідність спеціальної підготовки до роботи з обдарованими. Акцент у такій підготовці повинен бути зміщений з теоретичного боку на практичний – надання спеціальних програм, методик навчання та діагностики, спеціальних завдань для розвитку здібностей.

Основною метою вчителя у роботі з обдарованим учнем є забезпечення психологічного комфорту, формування позитивної мотивації розвитку власних здібностей, успішного навчання тощо, віри у власні сили.     Обдаровані учні визначили особисті якості вчителя, які сприяють комфортному та результативному спілкуванню, а саме: доброзичливість та чуйність, прагнення самовдосконалення, здатність відчувати та розуміти потреби учнів, високий рівень інтелектуального розвитку, широке коло інтересів та умінь, активний характер, почуття гумору, творчий, нестандартний світогляд.

Педагогічна наука виділяє чотири рівні педагогічної творчості:

 1. Професійне становлення.
 2. Педагогічне покликання.
 3.  Мотивація до самоосвіти.
 4. Комунікативність. [3]

Л.Ахметзянова виділяє п’ять рівнів педагогічного покликання:

1. позитивно-емоційне ставлення до професії; 2. вольове ставлення (усвідомлення напруженості і прояв вольових зусиль); 3. схильності (функціонально-дієвий бік); 4. здібності (досягнення високих показників); 5. потреба (джерело активної діяльності).

Педагог творить власний імідж, який включає манеру поведінки, мовленнєву культуру, зовнішні показники, моральні потенції. Російський педагог А.Асмолов визначив особливості навчально-виховного процесу, за якого максимально успішно виховується та навчається обдарована особистість:

 • від діагностики вибору – до діагностики розвитку;
 • від адаптивно-дисциплінарної моделі засвоєння знань та навичок – до народження образу світу у сумісній діяльності з дорослими і однолітками;
 • від інформаційної когнітивної педагогіки – до смислової ціннісної педагогіки;
 •  від «завченої безпорадності» - до надситуативної активності і постановки надзадач;
 • від уроку-авторитарного монологу – до уроку – співпраці і співтворчості;
 • від школоцентризму – до дітоцентризму;
 • від культури корисності – до культури гідності. [3]

Творчі методи під час навчання спрямовані на:

ü    визнання раніше невизнаних або невикористаних можливостей;

ü    повагу до бажання дітей самостійно працювати;

ü    уміння стримуватися від втручання у процес творчої діяльності;

ü    надання дитині свободи вибору;

ü    індивідуалізацію навчальної програми залежно від особливос­тей учня;

ü    створення умов для конкретного втілення творчої ідеї;

ü    заохочення роботи над проектами, пропозиціями самих учнів;

ü    уникання будь-якого тиску на дітей;

ü    підкреслення позитивного значення індивідуальних відмінностей;

ü    схвалення результатів діяльності дітей;

ü    надання можливості загального внеску в роботу групи;

ü    повагу до потенційних можливостей учнів, які мають низький рівень навчальних досягнень;

ü    демонстрацію ентузіазму;

ü    надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють іншу думку;

ü    організацію безпосереднього спілкування звичайних дітей із обдарованими;

ü    отримання максимальної користі від захоплення дітей;

ü    терпимість (хоча б тимчасову) до безладдя;

ü    уміння переконувати та пропагувати;

ü    здібність до самоаналізу. [10]

Звичайно,  робота з обдарованими тісно пов'язана з проблемним питанням, над яким працює школа: "Формування життєвих компетентностей гімназистів шляхом впровадження в навчально-виховний процес методик інноваційних технологій навчання і виховання".

 

Застосування ІКТ у навчанні та розвитку

обдарованих  та здібних учнів

   Однією з ознак сучасного суспільства є стрімкий розвиток комп’ютерних інформаційних технологій та систем телекомунікацій. Сучасні ІКТ стають невід’ємною частиною системи роботи з обдарованою молоддю.  Застосування ІКТ у роботі з обдарованими учнями має свої особливості у певних сферах діяльності обдарених учнів.

 1. Мотивація навчальної діяльності.

Вчені зазначають, що в обдарованих дітей високий рівень пізнавальної мотивації. Ряд вчених (Дж.Рензуллі, В.Юркевич, Е.Віннер) визначають мотиваційні фактори як одні із вирішальних у моделі обдарованості поряд з рівнем інтелектуального розвитку (вище середнього) та креативністю. Рівень пізнавальної активності таких дітей часто не співпадає з можливістю отримати відповіді на свої запитання у вчителя чи наставника. Використання ІКТ дозволяє задовольнити пізнавальну активність обдареного учня. Методична допомога у цьому випадку полягає у наданні каталогів сайтів, блогів, проведенні практичних занять  щодо розвитку вмінь працювати з великим обсягом електронної інформації.

 1. Швидкість та легкість навчання в порівнянні з однолітками.

Обдаровані учні постійно намагаються розширити коло знань, виходячи за рамки навчальної програми, що ускладнює процес роботи вчителя на уроці. Обов’язкова програма  виконується учнями з легкістю і вони потребують ускладнених педагогічних задач. Дистанційне навчання, онлайн консультації, спілкування з однодумцями, електронні посібники та підручники  дають можливість таким учням  вийти за межі звичайного шкільного навчання.

 1. Підвищений рівень самостійності.

Часто обдаровані учні мінімалізують звертання до вчителя як до джерела знань. Це може бути рядом факторів: несвоєчасність відповіді, невідповідність відповіді запиту, некомпетентність педагога, широта теми, яка цікавить учня тощо. У цьому випадку на допомогу приходить Інтернет. Учень може самостійно вибрати систему підготовки, стратегію навчання, глибину пошуку тощо. Проте вчитель-наставнику повинен познайомити учня зі своєрідним «етикетом» роботи в Інтернеті, правилами використання інформації, творчого підходу до наявного масиву знань.

 1. Креативність.

Ряд вчених зазначають, що традиційне навчання спонукає до критичного мислення, гасячи творче мислення. Обдаровані учні особливо прагнуть до творчого самовиявлення та становлення. У мережі вони мають можливість знайти однодумців, поділитись своїми творчими наробками, почути думку інших людей. Використання ІКТ дає можливість участі у різноманітних всеукраїнських та міжнародних конкурсах, Інтернет-олімпіадах тощо.[2]

   Виходячи з вищесказаного, зазначаємо актуальність та відповідність потребам обдарованих учнів використання ІКТ у системі роботи з такими учнями. Колектив гімназії №1 робить досить успішні спроби використання ІКТ у роботі з обдарованими:

 • Створення блогу гімназійного товариства «Ерудит», де учні мають змогу отримати інформацію щодо наукових досліджень, розмістити оголошення, коментувати події, які відбуваються у гімназії.

     

© 2021 Хмельницька гімназія №1